Gör så här om ditt barn utsätts för rasism i skolan

Pappa bär ett barn
Foto: Chris Benson

På Skolverkets, Skolinspektionens, DO:s och Arbetsmiljöverkets hemsidor hittar du information om barns rättigheter, och om vem som är skyldig att agera om du själv som elev, eller ditt barn, utsätts för rasism eller andra kränkningar i skolans värld.
I den här artikeln får du information om vad du själv kan göra om inget händer efter att ett barn utsatts för kränkning eller diskriminering fast du pratat med personalen – eller om rektorn och huvudmannen för verksamheten inte tar saken på allvar.

Om någon utsätts för rasism, eller med ett mer formellt språk: ”kränkningar på grund av hudfärg eller etnicitet” räknas det som diskriminering. Det är olagligt att diskriminera barn i skolan och därför är skolan skyldig att ta dessa kränkningar på allvar, även om det som skett inte varit en avsiktlig diskriminering, dvs ett uppsåtligt brott. Både enligt skollagen och lagen mot diskriminering är det ett krav att skolan eller förskolan ska dokumentera och rapportera om alla former av kränkande händelser.

Om en elev utsätts för en kränkande handling, oavsett av vilken anledning, är skolan skyldig att göra följande:

 • Personalen ska så fort som möjligt skriva en händelserapport (där händelsen ska beskrivas utförligt) och ge den till rektor. Se exempel på händelserapport här.
 • Rektor är ansvarig för att skolan så fort som möjligt upprättar en kränkningsanmälan, som ska skickas till skolans huvudman. Antingen gör rektorn det själv eller så är ansvaret delegerat till exempelvis elevens mentor (om en sådan finns) och den personal som varit närvarande.
 • Skolans huvudman (skolans ägare, antingen kommunen eller ägarna till en friskola, men ytterst skolpolitikerna) tar emot anmälan från skolan. De har ansvaret för att se till att skolan så fort som möjligt agerar och vidtar tillräckliga åtgärder som hindrar att händelsen upprepas och förebygger fler kränkningar.

Personalens skyldighet att anmäla gäller alla händelser som kan vara kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering. Personalen ska inte göra någon värdering av hur allvarlig en händelse är innan de lämnar sin rapport till rektorn. Rektorn ska i sin tur inte göra någon värdering innan en anmälan upprättas och skickas vidare till huvudmannen. Allt detta ska göras skyndsamt, dvs så fort som möjligt.

Skolans skyldighet, särskilt om kränkningarna upprepas och om det är samma person som utför dem, är att utreda orsaken och vidta åtgärder. Är det en annan elev som kränker ska föräldrarna informeras och involveras i arbetet. Är det någon vuxen i personalen som kränker måste andra åtgärder till och en facklig organisation blir kanske inblandad.

Huvudmannens skyldighet om ett barn eller en elev har blivit utsatt för kränkande behandling eller diskriminering, oavsett om den som agerat kränkande eller diskriminerande är ett barn eller en vuxen, är att snabbt vidta åtgärder och det brukar börja med en utredning. Åtgärderna måste leda till att kränkningarna upphör helt.

Du kan läsa mer om hur skolan är skyldig att arbeta mot kränkningar på Skolverkets hemsida, samt på DO:s webbsidor.

VAD DU KAN GÖRA

 1. Enligt skollagen ska skolan eller förskolan ha en plan mot kränkande behandling eller en likabehandlingsplan. Fråga efter den. Läs vad det står just i de plan som gäller för din skola eller förskola, fungerar det i praktiken eller är det bara ord? Är den nyskriven? Huvudmannen är skyldig att upprätta en plan varje år.
 2. Du kan själv kontakta skolans huvudman om skolan inte tar det som hänt på allvar eller inte gör tillräckligt för att förhindra att det upprepas. Det slutgiltiga ansvaret för skolan, det gäller även privata skolor, har kommunen och de kommunala skolpolitikerna, men det brukar finnas tjänstemän som är ansvariga för att granska skolorna. I vissa fall är det skolinspektionen som ansvarar för att granska friskolor.
 3. Får du inga bra svar av huvudmannen kan du gå vidare för att få juridiska och praktiska råd. Skolverkets upplysningstjänst brukar kunna svara på frågor via telefon, mail eller tjänster för personer med nedsatt syn eller hörsel. En annan möjlighet är att kontakta en Antidiskrimineringsbyrå, för gratis stöd, råd kring vad du kan göra och vilka rättigheter du har, samt i vissa fall även juridisk hjälp. En lista över alla Antidiskrimineringsbyråer i Sverige finns hos Malmö mot diskriminering.
 4. När det handlar om diskriminering är det ingen idé att kontakta BEO, barn- och elevombudet, eller att göra en anmälan till Skolinspektionen, som kan ta till mer kraftfulla åtgärder om en skola inte gör tillräckligt för att stoppa andra sorters pågående kränkningar. Det är bara aktuellt om de kränkningar, mobbning eller trakasserier som du eller ditt barn utsatts för handlar om annat än någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Läs mer om varför på BEO:s webbsida.
 5. Fortsätter problemen dvs om du har haft kontakt med både skolan och huvudmannen, deras åtgärder inte är tillräckliga och det handlar om diskriminering, kan du själv eller någon annan som känner till händelserna gå vidare och kontakta DO, Diskrimineringsombudsmannen. På DO:s hemsida finns det möjlighet att lämna in ett tips eller klagomål.
 6. Om en utomstående vuxen, föräldrar eller elever från andra skolor utsätter en elev för kränkningar, våld eller rasism, kan ärendet behöva handläggas av Arbetsmiljöverket. De har ansvar för att inspektera skolans arbetsmiljö och se till att de som arbetar i den (både elever och personal) inte utsätts för kränkande särbehandling eller våld. På deras hemsida finns handledningar för huvudmän (ansvariga politiker) och för elever som vill veta vilka krav som ställs på skolans arbetsmiljö när det gäller våld och kränkningar från utomstående.
 7. Ta också stöd av andra föräldrar, eller elever och be dem om råd. Hur gjorde de? Vilket resultat fick det? Hur kan man förebygga?
 8. Ett föräldratips inför byte av skola eller skolstart, är exempelvis att höra av sig till rektor och klasslärare och ta upp frågan om diskriminering samt berätta om sina förväntningar som förälder på att skolan lever upp till kraven. Så här skrev en förälder i forumet till sina barns skola (se bilden här under).

.

Anonymiserad bild från Forum för föräldrar till afrosvenska barn.

.

Resurser du kan använda för att informera dig själv och rekommendera till skolan i samtal med dem är Skolverkets folder ”Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda – Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar”, Länsstyrelsen i Stockholms skrift ”Vit, svart eller brun – Handbok om aktiva åtgärder kopplat till hudfärg”, Forum för föräldrar till afrosvenska barns Skolupprop, eller Skolverkets folder ”Vad fungerar? Resultat av utvärdering av åtgärder mot mobbning”.

Vi hoppas inom kort kunna presentera en checklista, eller lättläst ”så-här-gör-du”-pdf för situationer där en elev, antingen du själv eller ditt barn, blivit utsatt för rasism i skola eller förskola. Tills dess den finns har vi gjort en sammanställning över olika sidor där du hittar mer information, som du hittar under den här texten.

Känns det här krångligt? Det finns en kortare artikel som ger svar på vem du kan vända dig till.

EN KORT REPETITION

Om en elev utsätts för diskriminering eller rasism är personalen skyldig att upprätta en rapport och rektor är skyldig att se till att händelsen anmäls till huvudmannen, som i sin tur är skyldig att upprätta en åtgärdsplan. Skolan ska vidta åtgärder för att stoppa det som pågår. Du kan trycka på för att en händelse ska anmälas till huvudmannen och för att skolan ska börja arbeta aktivt med förebyggande åtgärder.

Om diskriminering eller rasism fortsätter utan att skolan gör något åt det, tar det på allvar eller klarar att hantera det, kan du vända dig direkt till huvudmannen och kräva att de tillsammans med skolan vidtar ännu fler och mer långtgående åtgärder för att detta omedelbart ska upphöra.

Om inte heller huvudmannens åtgärder är tillräckliga kan du ta kontakt med en Antidiskrimineringsbyrå i ditt område för rådgivning. Du eller någon annan kan också lämna in tips eller klagomål till DO, Diskrimineringsombudsmannen, som avgör om det finns ett allmänt intresse av att utreda det som hänt eller gå till domstol.

OM DU REPRESENTERAR SKOLANS HUVUDMAN

En handledning. Sveriges Kommuner och Regioner har tillsammans med Friskolornas riksförbund publicerat ett stödmaterial kring hur frågor om jämställdhet ska hanteras. Handledningen består av en rapport från 2018, som redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning med inriktning mot skolhuvudmäns och skolors insatser för jämställdhet i grundskolan. Texten har granskats av Skolinspektionen år 2020.
Materialet handlar om hur skolorna hanterar jämställdhet mellan könen, men tar samtidigt upp en rad frågor kring normer, resurser, arbetssätt, hantering av anmälningar, brister som kan behöva åtgärdas, osv, som också direkt kan kopplas eller översättas till ett strukturerat arbete mot rasism och diskriminering. Dokumentet (pdf) har den ganska trista titeln ”Stödmaterial för klagomålshantering”.

***

LÄNKAR TILL MATERIAL, AKTÖRER OCH ARTIKLAR

Om diskriminering i skolan

Diskrimineringsombudsmannen, DO informerar om diskriminering – detta är diskriminering och så här fungerar lagen.

DO: Detta är inte är tillåtet i skolan när det gäller diskriminering – Diskriminering får inte förekomma i skolan, det säger både skollagen och diskrimineringslagen. Att medvetet diskriminera eller kränka någon på grund av personens etnicitet, hudfärg, ursprung, religion, sexualitet, eller funktionsvariation är ett brott. Alla utbildningsanordnare är därför skyldiga att förebygga och åtgärda diskriminering oavsett hur den sker – mellan elever, eller mellan elever och skolpersonal. Vill du läsa mer om vad det här innebär och vilka regler som finns inom utbildningsområdet så besök DO:s hemsida.

Antidiskrimineringsbyråerna i Sverigesamlade efter regioner, på hemsidan för Antidiskrimineringsbyrån i Östergötland.

***

Material och information från Skolverket

Främja, förebygga, upptäcka, åtgärda – En folder i pdf-format som du kan ladda ner och läsa igenom. Foldern är egentligen riktad till all personal i grundskolan och gymnasieskolan men fungerar också bra som information till dig som är lite äldre elev, eller dig som är förälder – kring skyldigheter och rättigheter när någon har blivit utsatt för rasism i skolan.

Så här måste skolan arbeta mot kränkningar – En genomgång av vilka åtgärder skolan är skyldig att vidta enligt lag för att förebygga och stoppa diskriminering på grund av hudfärg eller etnicitet, eller andra typer av kränkningar.

”Vad fungerar? Resultat av utvärdering av åtgärder mot mobbning” – En lite äldre rapport från 2011 som diskuterar olika enskilda insatser och arbetssätt som fungerar, eller inte fungerar, för att förebygga och åtgärda mobbning. Kunskapsöversikten ger en unik bild eftersom den omfattar flera program samtidigt och följer individens utsatthet över tid.

Rektors ansvar i skola och förskola – Det ska vara tydligt för barn, elever, föräldrar och skolpersonal vem som har ansvar för att leda en förskola eller skola. Den person som leder arbetet har därför alltid benämningen rektor. Här finns svar på frågor om rektorns ledningsansvar.

Skollag och förordningar – dessa regler styr arbetet i skolan och ansvaret för verksamheten. Här får du en heltäckande genomgång av vad som gäller för de olika skolformerna.

Skolans ansvar vid diskriminering och kränkning – här hittar du definitioner och information om vad som gäller i arbetet mot kränkande behandling, mobbning och diskriminering i förskolan och skolan.

***

Skolinspektionen och Barn och elevombudet

Detta kan du anmäla till skolinspektionen – information om vad du kan klaga på och vad Skolinspektionen kan göra åt saken.

Detta händer efter en anmälan till skolinspektionen – information om hur ett ärende behandlas efter att det kommit in.

Här gör du en anmälan på nätet – formulär och instruktioner

Nytt barnombud från 20 augusti 2020 – presentation av ombudet

Frågor och svar om kränkningar – vanliga frågor om hur BEO arbetar.

***

Särskilt för dig som är skolpersonal eller skolledare

Regler och ansvar för åtgärder mot kränkningar och diskriminering – Ett slags checklista för skolans åtgärder och utvärdering.

Så kan ni åtgärda kränkande behandling och diskriminering – ett pedagogiskt stödmaterial, med många praktiska tips, för att skapa en miljö fri från diskriminering och kränkningar i er skola.

Främlingsfientlighet och rasism i vardagen – Att arbeta med aktiva åtgärder i skolan: Om rasistiska och främlingsfientliga uttryck förekommer i vardagsarbetet på er skola är det viktigt att personal markerar att detta inte är förenligt med skolans värdegrund. Det kan också behövas omedelbara åtgärder för att skydda enskilda elever i dessa situationer. Här hittar du stödmaterial.

Främlingsfientlighet – teori och regelverk – Ger kunskap om vad främlingsfientlighet, rasism och intolerans är och hur problemen kan visa sig i skolan och i samhället i stort.

Främlingsfientlighet – läget på vår skola – Så här gör du för att kartlägga läget på din egen skola.

Åtgärder mot kränkande behandling – så här arbetar du med aktiva åtgärder i din skola, skapar rutiner för akuta situationer och tar reda på vad du är skyldig att göra som pedagog, rektor, respektive huvudman för skolan om en elev blir utsatt.

***

FAB