Vem tar emot anmälningar om rasism i skolan?

anonymt porträtt av svart pojke
Foto: Anna-Louise/Unsplash

Känns skolvärldens regler krångliga? Vet du inte vart du ska vända dig? Här följer några frågor och svar kring vad som gäller om ett barn har utsatts för rasism i skolan – eller förskolan. Och längst ner på sidan hittar du kontaktinformation till Sveriges Antidiskrimineringsbyråer, som du kan vända dig till om du behöver råd och stöd.

I dagsläget är det bara Antidiskrimineringsbyråerna i landet – det finns arton stycken – som kan hjälpa till att hantera enskilda anmälningar om just rasism i skola och förskola. Skolinspektionens tjänst BEO, Barn- och Elevombudet, tar bara emot anmälningar om kränkningar som inte utgår från någon av diskrimineringsgrunderna.

Varför tar inte BEO (Barn- och Elevombudet) emot ärenden där barn blivit utsatta för rasistiska trakasserier och kränkningar i skolan?

Politikerna har bestämt att den sortens anmälningar måste hanteras på ett annat sätt, eftersom det är absolut förbjudet enligt diskrimineringslagen att kränka, mobba eller trakassera någon utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder). Varför dessa anmälningar inte också kan hanteras av BEO har ifrågasatts.

Så som utformningen ser ut nu är har Skolinspektionen, där BEO finns, tillsynsansvaret bara när det gäller att utreda de kränkningar som ska behandlas enligt skollagen.

När det gäller trakasserier som innebär diskriminering aktualiseras också diskrimineringslagen. Då berörs inte bara Skolinspektionen utan också ytterligare en tillsynsmyndighet, Diskrimineringsombudsmannen, som politikerna har tyckt ska ha huvudansvaret.

För att skolelever som utsatts för diskriminering också skulle få möjlighet till hjälp liknande den som BEO kan ge, har det fattats politiska beslut om statliga bidrag till de så kallade Antidiskrimineringsbyråerna. Dessa byråer ska kunna förebygga och motverka diskriminering, ge kostnadsfri rådgivning till enskilda personer om diskriminering, samt utbilda, informera och opinionsbilda om diskriminering lokalt.

Vad ska skolan göra om ett barn blir utsatt för rasism i skolan?

All personal i förskola och skola måste så snart som möjligt anmäla diskriminering (vilket inkluderar trakasserier och sexuella trakasserier) och kränkande behandling som de får kännedom om till rektor. Rektor måste anmäla till huvudman. Varken personal eller rektor ska värdera allvaret utan skyndsamt lämna anmälan vidare.

Vem har ansvaret för åtgärder om ett barn utsätts för rasism i skolan?

Den så kallade huvudmannen har ansvaret. Den som äger skolan och anställer personalen räknas som huvudman. Sveriges olika kommuner ger skolorna i uppdrag att undervisa och bidrar till skolorna med pengar för att göra det. Detta gäller även privata skolor. Därför har kommunerna tillsynsansvar även för privata skolor, utom i vissa fall då det är Skolinspektionen som har tillsynsansvar.

Kommunens politiker och tjänstemän har alltså det yttersta ansvaret för att lokala skolor och förskolor genomför och planerar för åtgärder som ska förebygga, förhindra och åtgärda kränkningar, diskriminering och rasism. Som huvudman är en kommun alltid skyldig att utreda och vidta åtgärder när någon form av kränkningar har skett. Om huvudmannen inte fullföljer sitt uppdrag kan skolinspektionen (som är statens tillsynsmyndighet), när och om de får kännedom om saken, göra tillsyn på skolan. Tillsynen går ut på att upptäcka om det finns strukturella brister och kräva att skolan åtgärdar dessa.

För den enskilda eleven träder alltså ytterligare ett skydd in när det handlar om rasism och diskriminering och det är barnets rätt enligt svensk lag att bli skyddat från trakasserier och kränkningar utifrån diskrimineringsgrunderna.

Vem kan hjälpa till om ett barn blivit diskriminerat i skolan?

De Antidiskrimineringsbyråer som finns runtom i Sverige har fått i uppdrag att ”träda in till barnets hjälp”, det vill säga ge råd och i vissa fall även företräda barnet juridiskt om det skulle behövas och om de har resurser för att kunna göra det. Det är alltså inte DO, diskrimineringsombudsmannen, som utövar tillsyn över skolan i alla de här fallen. Istället kan DO kan i vissa speciella fall, till exempel när det verkar finnas luckor i lagen som är oprövade, bestämma sig för att driva vissa ärenden i domstol. Men för barnet, eleven i fråga, är det alltså Antidiskrimineringsbyråerna som kan ge konkret hjälp i de fall då eleven blivit utsatt för diskriminering. Det är många som tycker att det här är krångligt och de undrar varför inte BEO och Skolverket också skulle kunna hantera diskrimineringsärenden. Just nu utreds också den frågan av regeringen.

Kostar det något att anlita en Antidiskrimineringsbyrå?

Nej. Antidiskrimineringsbyråer erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd samt arbetar förebyggande mot diskriminering. Om ditt barn har blivit utsatt för rasistiska kränkningar och trakasserier kan du alltid kontakta din lokala Antidiskrimineringsbyrå för rådgivning och hjälp. Här hittar du alla Antidiskrimineringsbyråer indelade efter regioner.

Vad kan byrån hjälpa till med?

Hur Antidiskrimineringsbyrån kan hjälpa ditt barn beror på den enskilda byråns förutsättningar. Det kan exempelvis vara att erbjuda kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd samt att agera som medlare och ombud i vissa fall.

FAB


FAKTA

De så kallade Antidiskrimineringsbyråerna i Sverige har i uppdrag – enligt en förordning (2002:989) om statligt stöd som förebygger och motverkar diskriminering – att ge kostnadsfri rådgivning till enskilda personer om diskriminering samt att utbilda, informera och opinionsbilda om diskriminering.
Byråerna är spridda geografiskt över landet. De drivs av olika idéburna organisationer och är religiöst- och partipolitiskt obundna. De arbetar utifrån samtliga diskrimineringsgrunder och samarbetar med Diskrimineringsombudsmannen, DO. Byråerna har inte någon riksorganisation utan organiserar sig istället i nätverk och arbetsgrupper. Här hittar du en lista över samtliga byråer.
Här hittar du Diskrimineringsombudsmannen.

KÄLLOR